+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

KVKK DANIŞMANLIĞI

İnternetin hayatımızın merkezine yerleştiği günümüzde, gerek devlet kurumları gerekse özel kuruluşlar, her gün binlerce kişiye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bunun sonucunda da özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılı olması sebebiyle kişisel verilerin korunması ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizle ilgili devam etmekte olan Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde, müzakere fasıllarından dördü doğrudan kişisel verilerin korunması ile ilgili olduğundan Avrupa Birliği, ülkemizle ilgili olarak hazırladığı ilerleme raporlarında kişisel verilerin korunmasına dair ulusal mevzuata olan ihtiyacı vurgulamıştır. Bu kapsamda öncelikle 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek kişisel veriler, “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur.

Meselenin hak boyutu çerçeve olarak Anayasamız kapsamında güvenceye alındıktan sonra uygulamadaki sorunların çözülmesi adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak), mahremiyet hakkının korunması, kişisel veri güvenliği hakkının korunması şeklinde belirlenmiştir. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunda kamu kurumları ile özel kuruluşlar açısından ayrım yapılmamıştır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Dolayısıyla kamu kurumlarının işlediği kişisel veriler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu açıdan bakıldığında kişisel verilerle ilgili olarak kanunun öngördüğü biçimde işlem yapan tüm gerçek ve tüzel kişiler bu kanun kapsamında sorumluluk sahibi olacaktır.
Bu şekilde kanuni düzenlemenin de yapılmasından sonra artık kişisel verilerin korunması meselesi yolunda önemli bir adım atılmış akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 6698 sayılı kanun kapsamında yetkili, tam bağımsız, yaptırım yetkisi geniş ve esnek hareket alanına sahip bir kurul olarak göreve başlamıştır. Kurul kişisel verileri işleyen ve kanunun öngördüğü şartları taşıyan her gerçek veya tüzel kişiyi denetleyebilecek, soruşturabilecek, şikayete tabi olmaksızın gördüğü usulsüzlükleri cezalandırabilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi hususunda toplama veya kaydetme, organize etme/depolama, kullanma/değiştirme, aktarma, yayma/erişilebilir kılma, engelleme/silme/yok etme/anonim hale getirme, verilerin yurt içinde veya dışında aktarılması gibi durumların her biri için farklı hukuki korumalar öngörülmüş, her noktada veri sorumlularının yükümlülükleri ayrı ayrı sıralanmıştır. Bu açıdan kişisel verileri işleyerek faaliyet gösteren her gerçek veya tüzel kişinin kanunun yürürlüğünden sonra son derece dikkatli hareket etmesi gerekmektedir.
6698 sayılı kanun kapsamında veri işleyen firmaların hukuki ve cezai sorumlulukları mevcuttur. Veri işleyen kurumlar ve kişiler, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Bu noktadaki sorumluluk kanun kapsamında çok geniş tutulduğu gibi sorumluluk alanına giren kişi ve kurumların belirlenmesi noktasında kanun çerçeveyi geniş tutmaktadır. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamayan gerçek ve tüzel kişiler, 5.000 TL den 1.000.000 TL ye kadar para cezası ve Türk Ceza Kanunu 135-140. Maddeleri kapsamında eylemin niteliğine göre hapis cezası ve güvenlik tedbiri ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu noktada maddi ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için hukuksal ve teknik açıdan KVKK danışmanlık hizmeti almak ileride oluşacak çok büyük sorunların önüne geçmek noktasında elzemdir ve yararlı olacaktır. İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Alfa Hukuk Bürosu olarak 6698 sayılı kanun kapsamında sorumluluk sahibi olan firmalara hukuki danışmanlık ve destek vermekteyiz. Hukuksal açıdan ileride maddi ve cezai yaptırıma uğramamak için sağladığımız hizmetler, kurumların ticaretlerini güven içerisinde yürütebilecekleri, teknik ve hukuksal açıdan sorun yaşamayacak nitelikli, güvenli ve sorunsuz bir çalışma alanı hazırlamaktadır.

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi