+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

Av. Doç. Dr. Nedim MERİÇ

Adı Soyadı: Nedim MERİÇ

Doğum Tarihi: 25.08.1972

Ünvanı: Doçent

Öğrenim Durumu  Doktora

Lisans –  Dicle Üniversitesi 1994 Hukuk

  1. Lisans – Georg August Üniversitesi 2002 Hukuk

Doktora –  Dokuz Eylül Üniversitesi 2010 Hukuk

1.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1.1. Yüksek Lisans Tezleri

1- Anayasa Mahkemesine Başvuru Yolunun Usul Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi – Dicle Üniversitesi

2- Farazi İkrar – Dicle Üniversitesi

3- Medeni Usul Hukukunda Keşif – Çağ Üniversitesi

4- Medeni Hukukta Duruşma Düzeni – Çağ Üniversitesi

5- Sıra Cetveline İtiraz ve Şikayet – Çağ Üniversitesi

6- Tenkis Davası – Çağ Üniversitesi

1.2. Doktora Tezleri

  1. Yayınlar

2.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Hummanities)

2.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

2.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

2.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

2.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-) “Türk ve Alman Hukukunda Tanık İfadesinin Değerlendirilmesi”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı:1, 2005, s.89–122. (Hakemli)

2-) “Türk ve Alman İş Hukukunda Kısmi Süreli Çalışma”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 2005, s.1545–1581. (Hakemli)

3-) “Türk Hukukunda Maddî Anlamda Kesin Hükmün Objektif Sınırları,” Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2007/2, Sayı:7, s.377–434. (Hakemli)

4-) “Die Ausdehnung der objektiven materiellen Rechtskraft auf die Urteilsgründe nach türkischem Recht, (Türk Hukukuna Göre Maddi Kesin Hükmün Gerekçe Üzerine Genişlemesi)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, 2006, s.177–240. (Hakemli)

5-) “Yargıtay Kararları Işığında İsticvabın Hukuki Niteliği ve Konusu”, Manisa Barosu Dergisi Yıl:25, Sayı: 97, 2006, s. 9–29.

6-) “Zamanaşımı Def’ine İlişkin Bazı Medenî Yargılama Hukuku Meseleleri”, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Cilt: 1, Ankara 2009, s.679–704.

7-) “İşe İade Kararı Üzerine İşçinin İşe Başlatılması İçin İşverene Başvurmaması Halinde Yapılan Feshin Geçerli Hale Gelmesi Maddî Kesin Hükümle Bağdaşır mı?”, Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2007/3, Sayı: 8, s.751–765 (Karar İncelemesi) (Hakemli)

😎 “AİHM’nin Yargı Harçlarına Bakışı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Eylül-Ekim 2009, Sayı: 84, s.188–212. (ortak Yazarlı: Burak Pınar). (Karar İncelemesi) (Hakemli)

9) “Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11 (Özel Sayı: Prof. Dr. Bilge UMAR’a ARMAĞAN), 2009, s. 377-424 (Hakemli)

10-) “Roma Hukukunda ve Medeni Yargılama Hukukumuz Ön İnceleme (Litis Contestatio’dan Ön İnceleme Duruşması Tutanağına Dava Konusu” Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2012/2, Sayı: 22, s.4-66. (ortak Yazarlı: Mehmet Üçer). (Hakemli)

11-) “Mesafeli Sözleşmelerin Kurulması İle Cayma Hakkının Kullanılmasına İlişkin 4077 Sayılı Kanunun Hükümlerinin TBK ve HMK Bakımından Değerlendirilmesi” İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2013, Cilt: 12, Sayı: 1, s.103-125. (Hakemli)

2.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

2.7. Diğer yayınlar

1-) “Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde)” Ankara 2011.

2-) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1.Bası–7.Bası (2005–2010), Yetkin Yayınları, Ankara (Ortak Yazarlı- Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ- Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ)

3-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 1.Bası, 2.Bası, 3.Bası, 4.Bası (Gerekçeli) – 1. Bası, 2.Bası (Gerekçesiz) (2011-2012), Yetkin Yayınları, Ankara (Ortak Yazarlı- Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ- Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ)

4-) “Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 21 Nisan 2004 Tarihli 805/2004 Sayılı Çekişmesiz Alacaklar İçin Bir Avrupa İlâm Niteliğinde Belgenin Yaratılmasına İlişkin Tüzük” Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 2005, s. 407–421. (Çeviri-Hakemli)

5-) “Bir Avrupa Ödeme Emri Usulü Yapılmasına İlişkin 12. Aralık 2006 Tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun 1896/2006 Sayılı Tüzüğü” Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, (331–348). (Çeviri-Hakemli)

6-) “Bir Başka Üye Devlette Avukatlık Mesleğine Dair Faaliyette Bulunma Hakkının Devamlı Kullanımını Kolaylaştırmak İçin 16 Şubat 1998 Tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun 98/5/EG Sayılı Yönergesi” Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2007/1, Sayı:6, s. 91–102. (Çeviri-Hakemli)

7-) Eduardo Demetrio Crespo “Demokrasinin Kuruluşundan Önce İspanya Ceza Hukukunda Aldatmadan Dolayı İşlenen Eş Cinayetleri” Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, AKADER YAYINLARI Eylül 2003 Diyarbakır, s.220–224. (Tebliğ Çevirisi)

😎 Peter Gottwald “Uluslararası İflas Hukukunun Konumu ve Problemleri” Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-VIII (Abant, Ekim 2009), Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yayını, 2012- Ankara (339-372) (Tebliğ Çevirisi)

9-) “Alman Hâkim Yardımcılığı Kanunu” Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2011/3, Sayı:20, s. 13–42. (Çeviri-Hakemli)

10-) Burkard Hess “Almanya’da Mahkeme İçi Arabuluculuktaki Gelişmeler” Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IX (Ankara, 15-16 Ekim 2010), Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yayını 2012- Ankara (295-337) (Tebliğ Çevirisi)

11-) Alman Yüksek Mahkemesi VII ZB 17/10 Karar Çevirisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12 (Özel Sayı: Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a ARMAĞAN), 2012, s.985-990 (Hakemli)

12) Adrian Schmidt-Recla ve Josefine Noack “Alman Hukuku’nda Hekimin Tazminat Sorumluluğu” VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (7-8 Ekim 2011 Diyarbakır), Adalet Yayınevi Yayını, 2012- Ankara (73-82) (Tebliğ Çevirisi)

13-) İnsan Temel Hak ve Özgürlükleri, (Hukuk Semineri- Güneydoğu Anadolu Gençlik İçin Sosyal Gelişim Projesi, Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi, 20.04.2003, Diyarbakır)

14-) Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi ve Kapsamı, (Hukuk Semineri- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17.12.2010, İstanbul)

15-) HMK Tanıtım Seminerleri, (Hukuk Seminerleri- Afyonkarahisar Barosu, Kırşehir Barosu, Adıyaman Barosu, Diyarbakır Barosu, Şanlıurfa Barosu)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1-) Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (devam etmekte)

2-) Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi Yargı Kararları Derleyenliği) sayı 6-7, 15-23 halen devam etmekte)

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi