+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

Av. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ

1988 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup 1989-1990 yıllarında avukatlık stajını tamamlayarak Diyarbakır Barosuna kaydolmuş; 2016 yılında İstanbul Barosuna yeniden kayıt yaptırmıştır. 1995 yılında özel hukuk alanında yüksek lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamlayarak yardımcı doçent olmuştur. Taş Korkmaz doktora aşamasında Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi bursu ile Münster’de (2000-2001) ve Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bireysel olarak Leipzig’de (2002) doktora tezi ile ilgili çalışma yapmak için Almanya’da bulunmuştur. Taş Korkmaz doçentlik çalışması için de, 2012 yılında Almanya Giessen Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunmuş ve 2015 yılında doçent olmuştur.

Halen İKÜ’de öğretim üyesi olan Taş Korkmaz evli ve bir çocuk sahibi olup Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Tezler:

“Türk Hukukunda İhtiyati Tedbirler”, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

“İflâs Masası”, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

“Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği,  2014.

 

Kitaplar:

1-İflâs Masası, Ankara, 2010.

2-Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği, Ankara, 2014.

3-Pekcanıtez Usûl- Medenî Usûl Hukuku, 3 Cilt (Editör ve Hakan Pekcanıtez ile birlikte bölüm yazarlığı), XII Levha Yayınları, İstanbul 2017.

4-İçtihatlı HUMK ve İlgili Mevzuat, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunla Getirilen Miktar Değişikliklerinin ve 5219 ile 5236 sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklerin İşlendiği Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Emsal Yargıtay Kararları, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Arş. Gör. Nedim Meriç ile birlikte, Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

5- HUMK, 5728 sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler de Dâhil Tüm Değişikliklerin İşlendiği Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İlgili Mevzuat ve İçtihadı Birleştirme Kararları, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Arş. Gör. Nedim Meriç ile birlikte, Yetkin Yayınları, 6. Bası, Ankara 2009.

6-HMK Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İlgili Mevzuat, İçtihadı Birleştirme Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, 8. Bası, Ankara 2016.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) “Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortasının Genel Şartları” Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1993, S.6, s.427-455.

2) “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Haczi Mümkün Olan Malvarlığı Unsurları” Legal Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2005, Sayı 2, s.327-352.

3) “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Göre Hâkimin Belirlediği Süreler ve Bu Sürelerin Hukuki Dinlenilme Hakkı İle İlişkisi“ Legal Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2008, Sayı 2, s.409-450.

4) “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sürelere İlişkin Genel Hükümleriyle (m.90-94) Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2013, Yıl: 12, Cilt: 12, s.37-64.

5)”Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Adlî Tatil ve Adlî Tatil Kurumuna Eleştirel Bir Bakış”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, Cilt:9/Sayı:24, 2013/1, s.3-41.

6) “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt.8, Özel Sayı, Yıl 2013, Cil-II, s.1753-1818.

7)”Marka Hakkının Haczi ve Paraya Çevrilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Temmuz 2013, Yıl: 12, Cilt: 12, s.23-43.

8) “Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Bu Sıfatla Mirasçılığına Son Vermek Amacıyla Mirasçılar Tarafından Davaya Devam Edilmesi”, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı, Yıl:2014, s.1413-1482.

9) “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Eski Hale Getirme”, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Temmuz 2016, Armağan Cilt II, s.635-679.

ÇEVİRİLER:

1-“Seyirci Taşkınlıklarının Özel Hukuka İlişkin Sonuçları”, Yazarı: Wolf Dietrich Walker, Çev. Hülya Taş Korkmaz, Fasikül, Cehamer Aylık Hukuk Dergisi, 2013/8, Yıl:5, Sayı:45, s.7-10.

2-“Futbolda İş Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar”, Yazarı: Wolf Dietrich Walker, Çev. Hülya Taş Korkmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2014, Yıl: 13, Sayı:1, s.187-206.

3-“Alman Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler”, Yazarı: Wolf Dietrich Walker, Çev. Hülya Taş Korkmaz, Prof. Dr. Ejder Yılmaz Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014/11, C.63, Cilt 2, s.1997-2005, Ankara

4-“Cebri İcrada Borçlunun Korunması”, Yazarı: Wolf Dietrich Walker, Çev. Hülya Taş Korkmaz, Prof. Dr. Ramazan Arslan Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , 2015/11, Cilt 2, s.1567-1573.

5-“Asgari Ücret”, Yazarı: Prof. Dr. Wolf Dietrich Walker, Çev. Hülya Taş Korkmaz,  Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, s.249-256.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantıda Sunulan Bildiriler

1- 13-21 Eylül 2008 tarihleri arasında Çeşme/İzmir’de Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Leipzig Üniversitesi ve Trier Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Die Neuesten Entscheidungen Des EGMR” başlıklı uluslararası 10. yaz akademisinde sunulan “Eine kurze Betrachtung des Falls Ülger von EGMR” başlıklı bildiri.

2- 07-11 Aralık 2101 Tarihleri Arasında Hindistan’ın Lucknow şehrinde gerçekleştirilen 13 th International Conference of Chief Justices of the World on Article 51 of the Constitution of India, The World Judiciary Submit-2012. “Hindistan Anayasası’nın 51. maddesi Konusundaki Dünya Yargıtay Başkanları 13. Uluslararası Konferansı”nda sunulan “Uluslararası Hukuk ve 1982 Türk Anayasası” konulu bildiri.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1- “Medeni Usul Hukukunda Yapılan Son Değişiklikler” Türk Hukukunda Reform Çabaları Sempozyumu, Diyarbakır Barosu, 22.04.2004.

2- “Hukuk ve Kadın”, 8 Mart 2005 Dünya Kadınlar Günü, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu.

3- “Çevre Hukuku, İmar ve Belediyeler Kanunu”, Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenen staj eğitim programı çerçevesinde 12.04.2006 tarihinde sunulan bildiri.

4-“Tüketici Mahkemeleri”, 29.02.2008, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu.

5-“Noterliklerde Çalışan Personelin Hukuki Sorumluluğu”, 07-08 Nisan 2008, Diyarbakır Noter Odası.

6-“Hüküm, Basit Yargılama Hukuku, Çekişmesiz Yargı, Geçici Hukuki Korumalar“ HMK Semineri, Diyarbakır Barosu, 29.10.2011.

6-“Görev ve Yetki”, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Konferansları, İstanbul Barosu-Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 03.06.2011.

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi